Domov, 8. 9. 2020

Foto: Shutterstock

Bez vody se neobejde žádná domácnost. Používáme ji každý den, ale často nemáme zcela jasno v tom, za co vlastně platíme – tedy jak se vypočítává vodné a stočné a jaká máme jakožto odběratel práva a povinnosti. A co dělat, když máte podezření, že váš vodoměr měří chybně?

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Dodávky vody a odvod odpadních vod se poskytují na základě smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Dodavatelem je obvykle vodárna, obec či svazek obcí, odběratelem je zpravidla vlastník nemovitosti. „Smlouvu je možné uzavřít i s nájemcem, ale dodavatelé se tomu zpravidla brání s tím, že v případě dluhu odběratele je výhodnější mít zavázaného přímo vlastníka,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Vodné, nebo stočné?

Platba za pitnou vodu a službu spojenou s jejím dodáním, takzvané vodné se skládá obvykle z pevné a pohyblivé složky. Zatímco povinnost platit pevnou složku vzniká již připojením k vodovodu, povinnost platit pohyblivou složku vzniká vtokem pitné vody za vodoměr či do přípojky.
Takzvané stočné platíte za odvádění, čistění nebo jiné zneškodňování odpadních vod. Povinnost platit stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace. Za odvod srážek ale domácnosti neplatí nic. Při stanovení stočného se vychází z toho, že do kanalizace odvedete stejné množství vody, jako odeberete.

Pokud byste prokázali, že spotřebujete bez vypouštění do kanalizace ročně více než 30 m3 vody, můžete požádat o snížení stočného. Třeba když vodu z bazénu vypouštíte na zahradu. Žádost však musíte doložit důkazy, například fotodokumentací,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Podrobnosti o ceně, fakturaci a způsobu placení za dodávky pitné vody a odvod odpadních vod stanoví smlouva. Vodné a stočné se platí obvykle měsíčně formou záloh, jejichž výše se stanovuje podle předchozí spotřeby. Zálohy se pak vypořádávají ve faktuře, která se vystavuje jednou ročně.

Jak na výpočet

Množství dodané vody se měří v současné době většinou vodoměrem. Jeho osazení, údržbu a výměnu provádí dodavatel a může jej také zajistit proti neoprávněné manipulaci. Vy jako odběratel musíte dodavateli umožnit přístup k vodoměru, nesmíte do něj zasahovat a musíte jej chránit před poškozením. Vodoměrem zaznamenaná hodnota slouží jako podklad k vyúčtování.

Pokud vodoměr nemáte, určuje se množství odebrané vody náhradním výpočtem podle zvláštní vyhlášky. Nemůže-li dodavatel zjistit hodnoty na vodoměru kvůli tomu, že odběratel nespolupracuje, může při vyúčtování vyjít ze spotřeby za stejné období v předchozím roce.

Nezávislá zkouška

Máte-li pochybnosti o správnosti měření, máte právo si na vlastní náklady zajistit nezávislou metrologickou zkoušku v místě instalace.

„Ve smlouvě o dodávkách může být stanoveno, že na základě reklamace odběratele zajistí provedení nezávislé metrologické zkoušky dodavatel. Zkoušku provádí Český metrologický institut za pomoci nezávislého měřidla a za přítomnosti zástupce dodavatele. Pokud se ukáže, že instalovaný vodoměr vykazuje větší než povolené odchylky, hradí metrologickou zkoušku dodavatel,“ uvádí Zelený a dodává: „Množství odebrané vody se pak určí podle předchozí spotřeby za stejné období, případně podle předpokládané budoucí spotřeby. Nebo dohodou.“

V domě s byty vychází dodavatel z údajů na patním vodoměru. O způsobu rozúčtování mezi domácnostmi se rozhoduje dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, členů společenství vlastníků nebo družstva. Pokud není takové rozhodnutí přijato, rozúčtují se náklady na dodávky vody v poměru k hodnotám naměřeným bytovými vodoměry. Rozdíl v hodnotách naměřených na patním vodoměru a bytových vodoměrech může být až 25 %, což může být způsobeno úniky vody, chybami vodoměrů či nelegálním odběrem. V případě větších rozdílů se doporučuje provést zkoušku vodoměru.

Autor článku: Radek Kovář